ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้ง บริษัทเทรดสยาม จำกัด

          บริษัท เทรดสยาม จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 เพื่อทำหน้าที่เป็น "National Gateway" (ตามหนังสือเลขที่ นร/0215/11018) เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ในวงการการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ระหว่าง บริษัท เทรดสยาม จำกัด โดย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และบริษัท ยีอีสยาม อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด โดย มร.โอเว่น ชาน ร่วมจัดตั้งศูนย์อีดีไอแห่งชาติ

          โดยกำหนดเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนภาครัฐ 49% ภาคเอกชน 51% และไม่ให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งถือหุ้นเกิน 25% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเพื่อให้ภาครัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและกำกับการดำเนินงานป้องกันการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการที่เป็นความลับไปเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทรดสยามประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจที่มีผลกาไรและสามารถยกระดับการบริการให้กับกลุ่มของ ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกสินค้า ผ่านกรมศุลกากรด้วยระบบ EDI และ ระบบ e-Customs Paperless มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี   

          บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 สิงหาคม 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชำระจริง 25% เป็นเงิน 50 ล้านบาท ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่มีสำนักงานที่ตั้ง จึงได้มีการใช้สถานที่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการจัดประชุมและดำเนินงาน  ต่อมาในเดือน ก.พ. 2541 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากรและกรมธนารักษ์ ให้มาตั้งสำนักงานที่กรมศุลกากรจนถึงปัจจุบัน

 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นของภาครัฐและเอกชนมีดังต่อไปนี้

     ภาครัฐมี 5 กระทรวง ดังนี้

          1. กระทรวงการคลัง 12%

          2. กระทรวงพาณิชย์ 12%

          3. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 13%

          4. กระทรวงสารทนเทศและการสื่อสาร 7%

     ภาคเอกชน (เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า) ดังนี้

          1. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 25% (TAFA)

          2. สมาคมผู้รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 18%

          3. สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย โดย National ITMX 8%