เป้าหมาย

          ปัจจุบันบริษัทฯประกอบธุรกิจ "National Gateway" สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร Electronic เป็นงานหลัก และบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจให้บริการลูกค้าในห่วงโซ่ของการผลิตและการส่งออก ตลอดจนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในภาครัฐ เป็น Software Service ผ่านระบบ Cloud System