วัตถุประสงค์

  • ให้บริการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
  • ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจการค้าอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ UN/EDIFACT เป็นมาตรฐานในการส่งเอกสาร EDI รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
  • เป็นช่องทาง (Gateway) ในการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับทุกระบบการสื่อสารข้อมูลในประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลความรู้และการให้บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ