ภารกิจหลัก

  • จัดสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ให้กับภาครัฐบาลและภาคเอกชน
  • เป็นศูนย์กลางให้กับการจัดการระบบพิธีการทางศุลกากรในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นศูนย์กลางให้กับงานพัฒนาการและส่งเสริมการให้ความรู้การใช้ระบบ EDI/ebXML ภายในประเทศ
  • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบ EDI/ebXML (EDI Gateway) ให้กับผู้ประกอบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ภาคเอกชน (EDI/ebXML VAN) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐบาล
  • ร่วมสร้างความร่วมมือและจัดการส่งเสริมการประยุกต์การนำระบบ EDI/ebXML มาใช้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นหน่วยงานธุรกิจด้านการให้บริการ EDI/ebXML ให้กับหน่วยงานของรัฐโดยมีการดำเนินงานในรูปแบบบริษัทเอกชน