มาตรฐานการให้บริการ

          บริษัท เทรดสยาม จำกัด มีระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งทำงานในลักษณะ 24/7 High Availability (Clustering System) โดยสามารถให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ระบบข้างต้นกลับมาทำงานตามปกติเร็วที่สุดโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบแบบ 24/7 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทั้งในและนอกเวลาทำการของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถใช้บริการ WebTracking ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบและติดตามสถานภาพของการรับ/ส่งเอกสารในพิธีการศุลกากรไร้เอกสาร สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะทำการติดต่อกลับผู้ใช้บริการภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับเรื่องในเวลาทำการและภายใน 1 ชั่วโมง หากเป็นช่วงนอกเวลาทำการ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

          ระบบให้บริการของบริษัทฯ มีศักยภาพรองรับธุรกรรมในระบบศุลกากรไร้เอกสารได้ทุกระดับ ตั้งแต่กรมศุลกากรได้ประกาศเปิดใช้บริการระบบงานศุลกากรไร้เอกสารด้านขาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา