รายนามกรรมการ บริษัทเทรดสยาม จำกัด

 

นายชัยยุทธ                 คำคุณ                            ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (กระทรวงการคลัง)

นายทวีศักดิ์                กออนันตกูล                     กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร (สวทช.)

นายสหัส                   ตรีทิพยบุตร                      กรรมการบริหารและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท

นางมาลี                   โชคล้ำเลิศ                        กรรมการบริษัท (กระทรวงพาณิชย์)

นางสาววรรณา          นพอาภรณ์                         กรรมการบริษัท (บริษัท  เนชั่นแนล  ไอทีเอ็มเอ๊กซ์  จำกัด)

ายภาณุทัต             ธรรมบุศย์                          กรรมการบริษัท (สวทช.)

นางนรินี                  ผดุงรัตน์                            กรรมการบริษัท (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

นายสุวิทย์               รัตนจินดา                           กรรมการบริษัท (บริษัท  ทิฟฟ่า  จำกัด)

นายอนุพงษ์            โรจน์นครินทร์                       กรรมการบริษัท (บริษัท  เอ็กซิมเน็ท  จำกัด)

นายพงศ์เทพ          ตั้งพินิจจิต                           กรรมการบริษัท (บริษัท  ทิฟฟ่า  จำกัด)

 นายโกวิท              ธัญญรัตตกุล                        กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท