ประกาศสรรหาผู้ร่วมธุรกิจ

 

          บริษัท เทรดสยาม จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 เพื่อทำหน้าที่เป็น "National Gateway" แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) ในวงการการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยกำหนดเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นภาครัฐ 49% และ ภาคเอกชน 51% และไม่ให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งถือหุ้นเกิน 25% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเพื่อให้ภาครัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและกำกับการดำเนินงานป้องกันการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการที่เป็นความลับไปเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทรดสยามประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจที่มีผลกาไรและสามารถยกระดับการบริการให้กับกลุ่มของ ผู้นาเข้า/ส่งออกสินค้าผ่านกรมศุลกากรด้วยระบบ EDI และ ระบบ e-Customs Paperless มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

          ซึ่งขณะนี้บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจจากเดิมผ่าน Software Service และ e-Payment Gateway ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะหาผู้ร่วมธุรกิจผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทฯยื่นข้อเสนอ (Proposal) ไปที่บริษัท

          ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อกำหนดความต้องการ (TOR) และหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการร่วมธุรกิจกับบริษัทฯได้ที่ www.tradesiam.com หรือสามารถส่ง e-mail มาสอบถามได้ที่ "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โดยที่จะต้องตอบรับตามข้อกำหนดที่มีการระบุไว้ในรายละเอียด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยสามารถ Download "TOR" ได้ที่เมนู "ดาวน์โหลด"