คำถาม เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
1. ใบขนสุทธินำกลับ (ของส่งไปซ่อม) จะต้องแนบเอกสารหรือไม่อย่างไร

ให้ระบุในข้อมูลว่าเป็นใบสุทธินำกลับ ไม่ต้องแนบเอกสารแต่ต้องสำแดงข้อมูลใน Description of Goods และ Shipping Mark ให้ชัดเจน(กรณีไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK" ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE" ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง)

Back to top
2. สินค้าที่ออกจากคลังทัณฑ์บนจะทำอย่างไร ในเมื่อไม่มีการตรวจและไม่มีการแจ้งให้หน่วยงานปลายทางทราบว่าสินค้าได้ขนออกจากคลังแล้ว

ให้ผู้ส่งของออกจากคลังทัณฑ์บน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายจากคลังทัณฑ์บนที่เก็บของนั้น เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานปลายทางสามารถตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในข้อมูล จะมีการระบุรหัสคลังสินค้าทัณฑ์บน (Establish No)

Back to top
3. ข้อมูลในระบบ Paperless เช่น ท่าส่งออก ชื่อเรือ เที่ยวเรือ ประเทศผู้ขาย ประเทศปลายทาง ชื่อผู้ซื้อสินค้า สกุลเงินต่างประเทศ เงื่อนไขในการส่งมอบ สามารถแก้ไขได้หรือไม่

สามารถขอแก้ไขได้ตาม ประกาศกรมศุลกากรที่116/2549 หมวดที่ 5 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการนำของออก ส่วนที่ 7 การแก้ไขข้อมูลการส่งออก และเพิ่มเติม ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2550 ส่วนที่ 2 การผ่อนผันฯ โดยสามารถจัดทำคำร้องขอแก้ไขทั้งข้อมูล

Back to top
4. ผู้รับผิดชอบการบรรจุ คือใคร

- กรณี บรรจุตู้ที่โรงงาน
- กรณี บรรจุขึ้นรถที่ Shipping
- กรณีออกจากผู้ส่งของ

สามารถดูได้ตามประกาศฯ ที่ 57/2549 ส่วนที่ 3 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยผู้ส่งออกที่บรรจุตู้ FCL สามารถส่งข้อมูลใบกำกับฯได้เอง กรณีตู้ LCL ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบรรจุโดยตรงต้องรวบรวมข้อมูลใบขนสินค้าที่บรรจุเข้าตู้และส่งข้อมูลใบกำกับฯให้เอง

Back to top
5. การจัดทำใบกำกับฯ LCL ใครเป็นผู้จัดทำ ให้ผู้ส่งออกเป็นผู้ส่งข้อมูลใบกำกับได้หรือไม่

ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้า เป็นผู้จัดทำใบกำกับการขนย้าย ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลใบกำกับฯ เข้าสู่ระบบของกรมศุลกากร
ในกรณีของตู้ LCL จะต้องจัดทำรายละเอียดทั้งตู้ฯ ใน 1 ใบกำกับฯ ดังนั้นผู้ส่งออกจะส่งข้อมูลใบกำกับฯไม่ได้ เพราะว่าผู้ส่งออกจะทราบเฉพาะใบขนฯของผู้ส่งออกเท่านั้น (ไม่ทราบเลขที่ใบขนฯ ของผู้ส่งออกรายอื่น)

Back to top
6. ใครเป็นผู้ส่งข้อมูลใบกำกับฯ ระหว่าง Customs Broker กับ Agent

ผู้จัดทำใบกำกับฯ คือผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะส่งข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ตัวแทน ส่งข้อมูลแทนได้ หรือ ใช้บริการ Service Counter เอกชนก็ได้

Back to top
7. ในกรณีส่งออก LCL ถ้ามีการ Short Ship มีระยะเวลาการ key ข้อมูล Short Ship หรือไม่

- สามารถแจ้งข้อมูล Short ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (ไม่พิจารณาความผิด)
- หากทราบรายการ Shot ภายหลัง 10วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก

Back to top
8. กรณีพิจารณาความผิด หากมีการส่งข้อมูลผิด การแก้ไขข้อมูลเปรียบเทียบปรับอย่างไร

ขณะนี้กรมผ่อนผันการปรับถึง 31 ธ.ค. 2550 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2550

Back to top
9. มีการส่งออกหลายตู้ แต่มี 1 ตู้ที่ตกเรือ จะต้องยกเลิกใบกำกับตู้ที่ตกหรือไม่ หรือทำใบตัด Short แทน และใครเป็นผู้แก้ไข

กรณีขอตรวจรับกลับคืนบางส่วนหรือกลับคืนทั้งหมด ให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่หน่วย ควบคุมทางศุลกากร ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก เพื่อพิจารณาอนุญาต เป็นการส่งของออกไม่ครบจำนวน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอตรวจรับกลับคืนบางส่วน

Back to top
10. เปลี่ยนเรือ ตัวแทนเรือ แจ้งเปลี่ยนแก้ไขภายในกี่วัน และใช้เอกสารใดบ้าง หาก Shipping ทราบภายหลังบรรจุแล้ว Shipping แจ้งแก้ไขได้หรือไม่ เป็น electronic หรือติดต่อกรม

กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อเรือ เที่ยวเรือ โดยไม่เปลี่ยนเขตท่า ตัวแทนเรือจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก ถ้าหากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากผู้รับผิดชอบการบรรจุ ส่งข้อมูล ชื่อเรือ เที่ยวเรือ ไม่ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องและตรวจความถูกต้องแล้วจะทำการแก้ไขข้อมูลให้

Back to top
11. การยื่นคำร้องต่างๆในระบบ e-Export จำเป็นหรือไม่ที่ต้องยื่นที่ท่าส่งออก

ตามประกาศกรมฯ 116/2549 และ 32/2550 ให้ยื่นคำร้องต่าง ๆ ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก
ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการสำหรับรับคำร้องและแก้ไขข้อมูล ได้ที่ส่วนกลาง จะมีประกาศให้ทราบเป็นทางการ

Back to top
12. FCL บริษัทคีย์ข้อมูลผิดพลาด บริษัทรับผิดชอบเรื่องค่าปรับ / LCL เอเยนต์คีย์ข้อมูล ถ้ามีการผิดพลาด ตู้ผ่าน Sub Gate ไปแล้ว ถ้ามีค่าปรับกรมฯ จะปรับใคร

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า คือ ผู้รับผิดชอบบรรจุสินค้าและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมฯ และรับผิดชอบความผิดพลาดของข้อมูล ดำเนินการแก้ไขและเปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกรมฯ ปัจจุบันกรมฯ มีการผ่อนผันการปรับ ตามประกาศกรมฯ 32/2550

Back to top
13. ในกรณีส่งเบอร์ตู้ไปแล้วแต่ Agent เปลี่ยนแปลง ถ้าแก้ไขก่อนหรือหลังวันเรือออก ทางกรมฯ จะปรับหรือไม่

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขตู้หลังจากส่งข้อมูลใบกำกับฯและได้รับเลขที่ใบกำกับจากกรมฯแล้ว แต่ตู้สินค้ายังไม่ผ่าน Sub gate สามารถส่งข้อมูลที่มีหมายเลขตู้ที่ถูกต้องมาใหม่

Back to top
14. กรณีส่งสินค้าขาออก จำนวน น้ำหนัก ของสินค้าลดลงแต่ราคาเพิ่มขึ้น สามารถตัด Short ได้หรือไม่ หรือมีวิธีดำเนินการอย่างไร

กรณีที่ จำนวน น้ำหนักของสินค้า ลดลง สามารถ ตัด Short ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ สำหรับสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้น ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขใบขนฯ ต่อไป

Back to top
15. หากระบุเลขที่ Invoice ผิด แก้ไขได้หรือไม่

ถ้าเครื่องกรมฯ ออกเลขที่ใบขนฯ ให้แล้ว ต้องยกเลิกใบขนฯ ฉบับแรก และส่งข้อมูลใบขนฯ ที่ระบุเลขที Invoice ที่ถูกมาใหม่ แต่ถ้าหากสินค้าผ่าน Sub gate และมีการตรวจปล่อยแล้ว จะยกเลิกไม่ได้ ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ที่หน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก

Back to top
16. กรณีสินค้าเป็นประเภทเดียวกัน ราคาขายเดียวกันแต่ต่างกันที่รูปแบบหรือสี จะลงชื่อใน Invoice เป็นรายการเดียว แต่ไปแยกรายละเอียดใน Packing List ได้หรือไม่

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ การรวมรายการของใบขนสินค้า ตามประกาศกรมฯ 39/2550

Back to top
17. ส่งออกแหลมฉบัง ยื่นรับรองใบขน(เสีย 40 บาท) เช่น BOI ที่ท่ากรุงเทพฯได้หรือไม่

หากต้องการขอรับรองใบขนสินค้า สามารถยื่นรับรองใบขนฯ ได้ที่หน่วยบริการศุลกากร ทุกหน่วยงาน แผ่นละ 40 บาท แต่กรมฯได้มีการประสานงานและมีการลงนามร่วมกันกับ BOI แล้ว โดยบริษัทสามารถพิมพ์ใบขนสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเอง

Back to top
18. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยและการแก้ไขข้อมูลแต่ละท่าจะเหมือนที่แหลมฉบังหรือไม่ เช่น ท่าเรือกรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าเอกชนอื่นๆ

ใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตาม ประกาศกรมฯ ที่116/2549 และ ประกาศกรมฯ ที่ 32/2550

Back to top
19. ใบอนุญาตต่างๆ ต้องยื่นที่ใดและให้ระยะเวลานำส่งเท่าไหร่

ให้ผู้ส่งออกเขียนหรือพิมพ์เลขที่ใบขนสินค้าขาออกลงในใบอนุญาตและยื่นต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากรของท่า หรือ ที่ส่งออก ภายใน 15 วัน นับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า หรือ ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ท่า หรือ ที่ส่งออก โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นเอกสาร หลักเกณฑ์การยื่นตาม ประกาศกรมฯ 32/2550 ส่วนที่ 2 ข้อ 4 (5)

Back to top
20. หากบริษัทยื่นจดทะเบียนไปตั้งแต่ประกาศ 57/2549 แล้ว จำเป็นต้องยื่นใหม่หรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากมีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว แต่หากบริษัทประสงค์จะแจ้งเพิ่ม / ลด ชื่อพนักงาน,ตัวแทนออกของ ฯลฯ สามารถแจ้งเพิ่มได้ตลอดเวลา

Back to top
21. ใบขนพิเศษ ต้องปฏิบัติลงทะเบียนหรือไม่ อย่างไร่

ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ต้องมาจดทะเบียนใหม่ทุกราย

Back to top
22. Air – Sea (ถ่ายลำ) ปฏิบัติอย่างไร

ปฏิบัติตามระเบียบเดิม

Back to top
23. ใบขนขาออกที่ต้องยื่นให้สรรพากรตรวจสอบ หากใช้ E-Export จะไม่มีใบขนขาออก จะทำอย่างไร กรณีถูกสรรพากรตรวจสอบ

กรมศุลกากร ส่งข้อมูลการส่งออก ให้ กรมสรรพากรและมีการลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแล้ว หากกรมสรรพากรประสงค์ใช้ใบขนสินค้า บริษัทสามารถพิมพ์ใบขนสินค้าจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเอง โดยพิมพ์ Status 04 พร้อม

Back to top
คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออก ณ ท่าที่ส่งออก สทบ.
1. ส่งข้อมูลแล้วแต่ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

สินค้าผ่านเข้าไปในเขตท่าแล้ว ยกเลิกการส่งออกให้ทำการตรวจรับกลับคืน

สินค้ายังไม่ได้เข้าไปในเขตท่า ให้ทำคำร้องแจ้งยกเลิกใบขนฯ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ หรือ ส่งยกเลิกใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

Back to top
2. สถานะตู้เป็น 0309 ตั้งแต่เดือน ม.ค. และ ก.พ.แล้วแต่ไม่เปลี่ยนเป็น 0409 ต้องทำอย่างไรบ้าง

- ตรวจสอบชื่อเรือ (Vessel Name), เที่ยวเรือ (Voyage No), ท่าที่ส่งออก (Load Port) และ หมายเลขตู้ฯ ว่าถูกต้องหรือไม่

- ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รับรายงานเรือออกว่า มีข้อมูลเรือแล้วหรือยัง

- ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่โหลด Tally ว่ามีหมายเลขตู้นี้ไปกับเรือนี้หรือไม่

Back to top
3. กรณีผู้ส่งออกใช้ระบบ EDI/ebXML ส่งข้อมูลและตรวจปล่อยที่งาน ฝบศ.3 สทก. แต่ปรากฏว่าไม่สามารถคืนตู้ได้ทันกำหนด และต้องส่งตู้สินค้าดังกล่าวไปขึ้นที่แหลมฉบัง กรณีนี้จะทำอย่างไร เนื่องจากไม่มีข้อมูลในระบบ Paperless ที่นั่น

ให้ทำการย้ายตู้สินค้า ไปที่ ท่าที่ส่งออกจริง และแจ้งเจ้าหน้าที่จุด Sub gate เปลี่ยนเป็น ท่าที่ส่งออกจริง (ซึ่งชื่อเรือ, เที่ยวเรือ และ หมายเลขตู้ ในใบกำกับฯต้องเป็นข้อมูลเดิม)

Back to top
4. กรณีน้ำหนักตู้สินค้าชั่งแล้วค่าความต่างสูง ตู้สินค้านั้นสามารถลงเรือได้หรือไม่่

ถ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีคำสั่งส่ง X-Ray หรือ เปิดตรวจก่อน ถ้าสินค้าในตู้ถูกต้องก็ลงเรือได้

Back to top
5. น้ำหนักตู้ในใบกำกับ/ใบขน อาจจะไม่เท่ากับน้ำหนักที่ชั่งหน้าท่าประมาณบวก/ลบ 5 % ต้องทำการแก้ไขหรือไม่

ไม่ต้อง

Back to top
6. ตู้มาทางรถไฟ จะมีรถของท่าเรือมารับที่สถานีรถไฟ แล้วลากเข้าท่าไปเลยโดยที่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักที่ท่าเรือ จึงไม่สามารถทราบจำนวนน้ำหนักที่แท้จริง จึงทำให้ข้อมูลน้ำหนักไม่ตรงตามจริง จึงรับบรรทุกไม่ได้ จะทำอย่างไร

สามารถสอบถามที่ท่าเรือได้เพราะเครนยกตู้มีน้ำหนักบอก

Back to top
7. ใบกำกับตู้กรณีฝากรถไม่ทัน แจ้งเลข 12 หลักโดยไม่มีใบกำกับไปได้หรือไม่ หรือกรณี fax ไปตามหลังก่อนเข้า Gate ได้หรือไม่

ได้ แต่ข้อมูลของใบกำกับการขนย้ายสินค้าดังกล่าว ต้องมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ โดยมีหมายเลขตู ้ถูกต้องตรงกับข้อมูล

Back to top
8. Seal Agency ที่ใช้ Log ตู้ ยังมีหรือไม่

ขึ้นอยู่กับ Agency

Back to top
9. ถ้าบรรจุสินค้าในเขตอารักขา ผู้รับผิดชอบการบรรจุจะต้องจัดทำ/ยื่นเอกสารใบกำกับสินค้าเมื่อใด

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ ต้องส่งข้อมูลใบกำกับฯทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนสินค้า ถึง Sub gate

Back to top
10. มีการแก้ไข เช่น เปลี่ยนเรือ – ท่า – เบอร์ตู้ ผ่าน Sub gate แล้ว (ข้อมูลในคอม) ต้องมาติดต่อผ่าน จนท. หรือไม่

ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก เจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มิฉะนั้นใบขนฯในตู้นั้นจะไม่ได้รับการรับบรรทุก

Back to top
11. กรณีส่งออก ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง หากต้องการแก้ไขข้อมูลใบกำกับ กรณีตู้ผ่าน Sub Gate แล้วจะยื่นขอแก้ไขที่ท่ากรุงเทพฯ ได้หรือไม่

- กรณีท่ารับบรรทุกผิด เจ้าหน้าที่ที่ สทบ. ทำการแก้ไขให้ได้ แต่ถ้าเป็นชื่อเรือ เที่ยวเรือ ในใบกำกับผิดเป็นหน้าที่ของสายเรือขอแก้ไขที่ท่านั้น

- ขณะนี้กรมฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริการสำหรับรับคำร้องและแก้ไขข้อมูลได้ที่ส่วนกลาง จะมีประกาศให้ทราบเป็นทางการ

Back to top
12. ขอแก้ไขหมายเลขตู้ก่อนวันเรือออก / หลังเรือออก จะต้องทำอย่างไร และต้องเสียค่าปรับหรือไม่

การแก้ไขใบกำกับการขนย้ายเรื่องหมายเลขตู้ กรณียังไม่ผ่าน Sub Gate สามารถทำได้โดยใช้ใบกำกับฯ ตามหมายเลขอ้างอิง(Reference No.) เดิม และแก้ไขหมายเลขตู้และส่งข้อมูลมาใหม่ได้ สามารถส่งได้หลายครั้ง แต่ถ้าตู้มีการตัดบัญชีใบกำกับฯผ่าน Sub Gate แล้ว ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขหมายเลขตู้ฯ ที่หน่วยบริการศุลกากร ซึ่ง ผ่อนผันการปรับ ตาม ประกาศกรมฯ 32/2550 ไม่สามารถแก้ไขด้วยการส่งข้อมูลใหม่

Back to top
13. กรณีรับบรรทุกที่ท่าเรือแหลมฉบัง แต่ตรวจปล่อยที่ลาดกระบัง หากเอกสารแก้ไขชื่อเรือ/Short ของสินค้า / ราคา / ประเทศปลายทาง ต้องทำการแก้ไขที่ใด

หลักการของระบบ e-Export จะตรวจสินค้า ณ ท่าปลายทาง เท่านั้น (แหลมฉบัง) ดังนั้นการแก้ไขข้อมูล จะต้องแก้ไขที่ท่าปลายทางที่ของส่งออก(สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง)

Back to top
14. การที่ผู้ส่งออกมีการขอตัด Short Ship บ่อยๆ ทางศุลกากรจะมีการเก็บเป็นประวัติ(ไม่ดี) หรือไม่

กรมศุลกากรมีข้อมูลการตัด Short Ship ดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้พิจารณาเอง

Back to top
15. กรณีบรรจุปิดตู้จากโรงงาน ติด Profile ต้องเปิดตรวจ Seal Agent ต้องเปลี่ยนให้ไปปิดตู้ตอนไหน

กรณีมีการ Seal ของ Agent จากโรงงาน และเมื่อใบขนฯติด Profile ต้องเปิดตรวจ ณ ท่าปลายทาง ต้องมีการ Break Seal และภายหลังจากตรวจเสร็จแล้วจะต้อง Seal ใหม่

Back to top
16. Re-Export ต้องตรวจร่วมอยู่หรือไม่

ต้องมีการตรวจ ณ ท่าที่ส่งออก

Back to top
17. ระยะเวลาที่กรมฯตอบรับ 0409 นานเพียงใด

ถ้าการสำแดง ชื่อเรือ,Voyage No ,ท่าที่ส่งออก ในใบกำกับฯ ถูกต้อง ระบบกรมฯจะรับรองการส่งออก ให้ทันที ที่ตัวแทนเรือยื่นรายงานเรือออกและTally sheet ณ ท่าที่ส่งออก(โดยปกติตัวแทนเรือต้องยื่นรายงานเรือออกภายใน 6 วัน หลังจากเรือออกไปแล้ว)

Back to top
18. คืนตู้ลาดกระบังหรือที่อื่น (ไม่ใช่ท่าเรือแหลมฉบัง) จะรับบรรทุกที่ท่าใด

การรับบรรทุก สามารถดำเนินการได้ ณ ท่าที่ส่งออก

Back to top
19. ต้องมารับบรรทุก และเสียค่าธรรมเนียมรับรองใบขนฯ หรือไม่

การรับบรรทุกในระบบ e-Export ถ้าข้อมูลถูกต้องเครื่องจะรับบรรทุกโดยอัตโนมัติและแจ้งไปให้ผู้ส่งข้อมูลทราบเลย ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบขนสินค้าที่แสดง Status 0409 พร้อมวันเรือออก และรับรองใบขนฯได้เอง

Back to top
20. Goods Control List ที่ท่าเรือ Bulk A1, A5 จะยื่นที่ใด เพราะในปัจจุบันยังไม่มี Sub Gate

ให้ยื่นต่อนายตรวจประจำเรือ

Back to top
21. กรณีล่วงเวลาการขนย้ายสินค้าส่งออก สามารถขอที่ไหน อย่างไร (OT)

ขอได้ ณ ท่า/ที่ ที่ส่งออก

Back to top
22. สินค้าเทกอง (Bulk Cargo) ต้องทำใบขนย้ายเมื่อใด และกรณีที่เรือรับบรรทุกสินค้าบางส่วนที่ท่าคลองเตย และรับบรรทุกสินค้าบางส่วนที่เกาะสีชัง ต้องทำใบกำกับการขนย้ายกี่ใบ

- สามารถส่งข้อมูลใบกำกับฯได้ล่วงหน้า ก่อนเรือออก

- ให้ทำ ใบกำกับ 2 ใบ

กรณีที่เป็นการส่งออกโดยใบขนฯ 1 ฉบับ และมีการบรรทุกสินค้า 2 แห่ง ให้จัดทำใบกำกับ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มีปริมาณน้ำหนักที่จะบรรทุก ณ ท่าแรก

ฉบับที่ 2 มีปริมาณน้ำหนักที่จะบรรทุก ณ ท่า ที่ 2

Back to top
23. ถ้ามีการส่งใบขนและใบกำกับแบบ Paperless เรียบร้อยแล้ว (สินค้าเทกอง) แต่ภายหลังต้องการยกเลิกการส่งออก จะต้องยกเลิกใบขนและจะต้องยกเลิกใบกำกับหรือไม่

- กรณีที่ยังไม่ได้ตัดบัญชีใบกำกับฯ ผ่าน Sub gate ให้ยกเลิกใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย ส่วนใบกำกับฯ ที่อ้างถึงใบขนฯนั้นจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

- กรณีที่ตัดบัญชีใบกำกับฯ ผ่าน Sub gate แล้วให้จัดทำคำร้องเพื่อยกเลิกการส่งออกและขอตรวจรับกลับคืนยื่นต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ไม่ต้องยกเลิกใบขนฯหรือใบกำกับฯ (เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลว่าใบขนฯนั้นๆ มีการตรวจรับกลับคืน)

Back to top
24. สินค้าเรือ Bulk ไม่มีเบอร์ตู้จะต้องส่งเอกสารแบบใด และตัดบัญชีอย่างไรหากไม่มีน้ำหนัก EIR (ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเรื่อง BULK cargo)

- กรณีขนส่งทางท่อ, เรือฉลอม ให้ระบุ N/A ในช่อง หมายเลขตู้ฯของใบกำกับ

- กรณีขนส่งมาด้วยรถยนต์ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ขนส่งสินค้าเข้ามาในเขตท่า แทนการบันทึกหมายเลขตู้

- การตัดบัญชีใบกำกับฯประเภท ขนส่งทางท่อ,เรือฉลอม และทางรถยนต์ ไม่ต้องระบุน้ำหนัก EIR

Back to top
25. เป็นผู้ผลิตและใช้บริการตัวแทนออกของ และใช้ระบบ e-Export แล้ว อยากทราบว่าผู้ผลิตต้องเก็บอะไรไว้บ้างเป็นหลักฐาน และจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่ทางผู้ผลิตต้องตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล ก่อนส่งข้อมูลให้กับทางกรม (ปริมาณ จำนวน ราคา ชนิดสินค้า ชื่อเรือ Voy No.คอ

ผู้ส่งออก ควรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนส่งและเก็บข้อมูลทั้งหมดหลังการรับบรรทุก (Status 0409) ไว้เป็นหลักฐาน ในสื่อบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งข้อมูลเองหรือให้ตัวแทนส่งข้อมูล

Back to top
26. ขอให้จัดตั้งหน่วยรับแก้ปัญหาที่แหลมฉบัง เพื่อให้คำปรึกษา หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ

จัดตั้งแล้ว (ดูรายชื่อผู้ประสานงานได้ www.customs.go.th หัวข้อ Paperless Customs “รายชื่อผู้ประสานงาน”) เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Back to top
27. ส่งตู้คืนที่ลาดกระบัง เพื่อรอขึ้นรถไฟไปแหลมฉบัง หากเกิดปัญหา ติดต่อที่ลาดกระบังหรือไม่

ให้ติดต่อ Agent ที่รับตู้

Back to top
28. หากตู้มีติดเงื่อนไขความเสี่ยงชิปปิ้งอยู่กรุงเทพฯ ต้องทำอย่างไร

กรณีพิจารณาให้ X-Ray หากไม่พบความผิดก็ไม่ต้องไปที่ท่า หรือ ที่ส่งออก หากต้องเปิดตรวจ ต้องไปที่ท่าที่ส่งออกเพื่อดำเนินการเปิดตรวจ (เช่น ส่งออก ณ ท่าเรือแหลมฉบังต้องไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสินค้า ณ แหลมฉบัง)

Back to top
29. ใบภาษี 01-28 ของสรรพสามิต / ใบอนุญาตกรมการขนส่ง จนท.ของกรมฯ ยังเซ็นรับรองการส่งออกให้หรือไม่ ต้องยื่นที่ใด ใครเซ็นต์ และกรณียกเว้นภาษีสรรพสามิตทำอย่างไร

ยื่นได้ที่หน่วยบริการศุลกากร ที่ท่าส่งออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เซ็นรับรอง กรณียกเว้นภาษีสรรพสามิต (ยกเว้นการส่งออกสุรา) กรมฯได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการรับบรรทุกให้กรมสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

Back to top
30. กรณีเปิดตรวจ (0301) ต้องให้ผู้ส่งออกไปพบหรือไม่ (คืนตู้ผ่านเขต เที่ยงคืน – เรือออกเช้าวันถัดไป) ผู้ส่งออกอยู่กทม.ต้องทำอย่างไร

ผู้ส่งออก / ตัวแทน ต้องไปดำเนินการเปิดตรวจ หรือมอบหมายให้ Agent ตู้ที่รับผิดชอบร่วมตรวจสินค้าได้

Back to top
31. พิธีการในการตรวจปล่อยในกรณีเปิดตรวจเป็นอย่างไร

จะใช้ X-RAY หรือเปิดตรวจก็ได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท่าที่ส่งออก

Back to top
32. ในปัจจุบัน บริษัทฯส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศมาเลเซีย ที่บริษัทฯมีการออก Invoice + Packing List เพื่อใช้เดินพิธีการ ถ้าเป็น E-Export แล้ว Invoice + Packing List ยังจะมีใช้อยู่หรือไม่

การผ่านพิธีการในระบบ e-Export ผู้ส่งออกจะต้องส่งข้อมูลใบขนฯ พร้อมรายละเอียดของ Invoice ในแต่ละรายการ ดังนั้น จึงไม่ต้องยื่น Invoice และ Packing List ขณะผ่านพิธีการส่งออก

Back to top
33. ตู้ LCL ส่งใบขนต่างระบบ หนึ่งตู้มีหลายเจ้าของ(ผู้ส่งออก) แต่ตรวจไม่เหมือนกัน เช่น บ.A ใช้ระบบ Paperless บ.B ตรวจธรรมดา (EDI/ebXML) บรรจุอยู่ในตู้เดียวกัน จะส่งออกในระบบ Paperless ได้หรือไม่

สามารถทำได้ทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป

Back to top
34. ในกรณี Load สินค้าวันจันทร์ – ศุกร์ แต่ส่ง Paperless ในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ กรมฯจะมีเก็บค่าล่วงเวลาหรือไม่ อย่างไร

การส่งข้อมูลเข้าระบบกรมฯ สามารถส่งได้ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการโดยไม่มีการเก็บค่าล่วงเวลา กรมฯจะเก็บล่วงเวลาหากมีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ

Back to top
คำถามด้านเทคนิคและระบบคอมพิวเตอร์
1. ตู้ LCL นำไปบรรจุที่คลองเตย แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าที่บรรจุนั้นได้ส่งข้อมูลใบกำกับฯแล้วหรือไม่ จะมีการตรวจสอบได้ด้วยวิธีใดบ้าง

- ให้ตรวจสอบกับทางผู้บรรจุ ว่าสินค้าของท่านมีการส่งข้อมูลใบกำกับฯให้กรมฯหรือไม่

- ทั้งนี้ระบบกรมฯ จะมีการแจ้งให้ผู้บรรจุทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าใบกำกับฯผ่าน Sub gate แล้วหรือยัง และแจ้งผู้ส่งออก สำหรับใบขนฯที่บรรจุในใบกำกับฯนั้นๆ เช่นกัน

- โดยผู้ส่งออกต้องตรวจสอบการตอบกลับของกรมฯ รวมไปถึงกรณีการแจ้งกลับการรับบรรทุกด้วย

- โทรสอบถาม Support Desk กรมฯ ที่ 0-2350-1000 ถึง 9 ว่าใบขนฯมีการส่งข้อมูลใบกำกับเข้ามาในระบบกรมฯหรือไม่

Back to top
2. ผู้รับผิดชอบการบรรจุ เป็นผู้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ หรือจะต้องเป็นผู้ส่งออกเท่านั้น

ผู้รับผิดชอบการบรรจุ เป็นผู้ส่งข้อมูลใบกำกับฯ ให้กรมฯ ดังนั้นจึงต้องลงลายมือชื่อฯ เอง หากผู้รับผิดชอบการบรรจุ ส่งข้อมูลโดยผ่านทาง Service Counter ก็สามารถเลือกลงลายมือชื่อฯ เอง หรือลงลายมือชื่อฯ ของ Service Counter ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบการบรรจุต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลเอง

Back to top
3. ตู้ LCL การส่งใบกำกับฯจำเป็นต้องระบุหมายเลขตู้หรือไม่

การส่งข้อมูลใบกำกับฯ ไม่ว่าจะเป็นตู้ FCL หรือ LCL ต้องระบุหมายเลขตู้เสมอ

Back to top
4. เครื่องหมาย หรือ ภาษาต่างประเทศไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ รูปภาพต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีเป็นรูปภาพ และภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้ระบุว่า "PICTURE"

Back to top
5. รายละเอียดสินค้าหากยาวมาก ระบุได้ไม่หมด จะทำอย่างไร และมีปัญหาในการขอคืนอากร หรือไม่

ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้ใส่เพียง 512 ตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งไม่มีปัญหาการคืนอากร หากจำเป็นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สำนักสิทธิประโยชน์จะแจ้งให้ทราบ

Back to top
6. การส่งออกรถยนต์ หรือ Bulk ไม่สามารถรับบรรทุกได้เนื่องจากเลือก Cargo Packing Type เป็น Bulk หรือ Conventional

- ให้เลือกเป็น Conventional

- ในกรณีที่รับบรรทุกไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าส่งออก

Back to top
9. ตู้เปิดตรวจผู้ส่งออก จะได้รับข้อความแจ้งหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ Sub gate ทำการตัดบัญชีใบกำกับฯ ระบบจะแจ้งผู้ประกอบการ และหากมีการติดเงื่อนไข ต้องเปิดตรวจ ระบบจะมีข้อความเพิ่มเติมว่าใบขนสินค้ามีการเปิดตรวจ ให้มาพบเจ้าหน้าที่ (แจ้งทั้งผู้ส่งข้อมูลใบขนฯ และ ใบกำกับฯ)

Back to top
10. ผู้ส่งออกที่ใช้ตัวแทนออกของหรือ Service Counter ต้องขอ CA หรือไม่

- กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง ไม่จำเป็นต้องมี CA

- กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง แต่ประสงค์จะลงลายมือชื่อฯ ก็สามารถทำได้(ต้องมี CA)

- กรณีผู้ส่งออก เป็นผู้ส่งข้อมูลเอง จำเป็นต้องมี CA

Back to top
11. กรณีคอมพิวเตอร์ของกรมฯขัดข้องจะทำอย่างไร

กรณีระบบของกรมฯ ขัดข้อง ให้ใช้ระบบ Manual สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศกรมฯที่ 116/2549 หมวดที่ 13 การผ่านพิธีการกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง

Back to top
12. ปัญหาการตอบกลับจากกรมฯ ล่าช้าทำให้การทำงานส่วนอื่นต้องล่าช้าไปด้วย จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ในภาวะปกติกรมฯจะตอบกลับภายใน 3-5 นาที และช่วงที่ปริมาณงานมากระบบจะตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หากเกินระยะเวลาดังกล่าวให้ติดต่อกับ VAN ที่ผู้ประกอบการเป็นสมาชิก เพื่อตรวจสอบต่อไป

Back to top
14. ใบกำกับการขนย้ายเมื่อส่งผ่านแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่

ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการตัดบัญชีใบกำกับฯ ผ่านเข้า SUBGATE

Back to top
15. ขอแก้ไขชื่อเรือ หรือ เที่ยวเรือก่อนวันเรือออก / หลังเรือออก จะต้องทำอย่างไร และต้องเสียค่าปรับหรือไม่หากส่งใบขนฯ และมีข้อผิดพลาดจะส่งซ้ำใหม่ หรือ ยกเลิกได้หรือไม่

- การขอแก้ไข ชื่อเรือ เที่ยวเรือ ให้ตัวแทนเรือยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการศุลกากร ทันทีก่อนการส่งออก ไม่ต้องพิจารณาความผิด แต่หากยื่นภายหลังการส่งออกให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร เพื่อพิจารณาความผิดต่อไป

- กรณีส่งข้อมูลใบขนฯ แล้วมีข้อผิดพลาด แล้วระบบของกรมฯยังไม่ได้ออกเลขที่ใบขนฯ14 หลักให้ก็แก้ไขได้ แต่ถ้าออกเลขที่ใบขนสินค้าให้แล้วต้องยกเลิกใบขนฯแล้วส่งใหม่

Back to top
16. การสำแดงข้อมูลในใบขนฯกรณีเป็นใบสุทธินำกลับ หากส่งไปซ่อม พิกัดตรงกับชนิดของส่งออก ยังคงใช้พิกัดข้อ 1 ภาค 4 หรือไม่

รายการส่งกลับไปซ่อม (Re- Importation Certificate) ภาค 4 ประเภท 2 ให้ระบุค่าดังนี้

- Re- Importation Certificate = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)

- Export Tariff = 2PART4

- Privilege Code = 004

- Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

Back to top
17. CA ได้รับแล้วจะสามารถใช้ได้หลายส่วนหรือไม่ / CA ที่ขอแล้วนั้นจะเป็นของบริษัทนั้นๆในทุกกิจกรรมหรือไม่

CA จำนวน 1 หมายเลข สามารถใช้ในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับกรมฯได้ทุกประเภท โดย CA 1 หมายเลข เป็นผู้ประกอบการ 1 บริษัทฯ หากประสงค์จะชี้เฉพาะบุคคลผู้ลงลายมือชื่อฯ เช่น ผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบ บริษัทฯหนึ่งๆก็สามารถมีได้หลาย CA

Back to top
18. Shipping Mark มีรายละเอียดที่ยาว + มีสัญลักษณ์ หรือรายละเอียดอย่างเดียว ลงอย่างไร ระบุ AS Per Invoice ได้หรือไม่

ถ้ารายละเอียดมีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้ใส่เพียง 512 ตัวอักษรเท่านั้น สัญลักษณ์ หรือ รูปภาพให้ระบุ "Picture"

Back to top
19. การส่งใบขนสินค้าขาออกของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ปัจจุบันติด Error ที่กรมไม่สามารถทำได้ ขอทราบรายละเอียดการส่ง

การส่งสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนส่งออกไปต่างประเทศ ให้ระบุค่าดังนี้

- Establish No = รหัสคลังสินค้าทัณฑ์บน จำนวน 4 หลัก (ในส่วนของ Export Declaration Control)

- Bond = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)

- Privilege Code = 003

- Export Tariff = 9PART3

- Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

- Bond Formula No = เลขที่สูตรการผลิตกรณีเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

Back to top
20. สินค้าส่วนบุคคล ส่งออก E-export ได้หรือไม่

(สามารถส่งได้ ถ้ามีข้อมูล Invoice) โดยผู้ส่งออกต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกในระบบ

Back to top
21. ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียน Paperless แล้วต้องการส่งออก ทำได้หรือไม่

ต้องมีการลงทะเบียนกับกรมฯก่อน จึงจะใช้ระบบ Paperless ได้

Back to top
คำถามด้านสิทธิประโยชน์
1. ปัจจุบัน การขอคืนเงินชดเชยอากร ไม่ได้ เพราะพิกัด 8 หลัก ยังไม่อนุมัติ เริ่มส่งออก มกราคม 2550 แต่ผู้ส่งออกต้องการ นำ บัตรภาษีนำเข้าไปใช้ชำระภาษีสรรพากร แต่เมื่อไม่ได้บัตรภาษีมาจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย ดังนั้นรัฐบาล ควรชดเชยค่าดอกเบี้ย

กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Back to top
2. ปัจจุบันทางบริษัทฯ ใช้สิทธิประโยชน์ 19 ทวิ และยกเว้นภาษีสรรพสามิตกับทางกรมสรรพสามิต ซึ่งทางบริษัทฯ ใช้ใบขนฯ มุมน้ำเงินสลักหลังและแบบ ภษ01-28 ของกรมสรรพสามิต ยื่นเพื่อขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต กรณีที่เป็นระบบไร้เอกสารแล้วจะต้องดำเนินการ อย่างไรบ้าง

ระบบนี้จะไม่มีใบขนฯมุมน้ำเงิน ซึ่งกรมฯได้ทำความตกลงกับกรมสรรพสามิตแล้ว (ยกเว้นการส่งออกสุรา ตามกฎหมายกรมสรรพาสามิต ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องมาขอจำลองใบขนฯ (แผ่นละ 40 บาท) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรอง ว่าข้อมูลพิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร)

Back to top
3. หากเป็นผู้ส่งออกแต่ไม่ใช่โรงงานผู้ผลิต จำเป็นต้องทำ e-Formula หรือไม่

ถ้าไม่ใช้สิทธิคืนอากรตาม ม. 19 ทวิ ก็ไม่ต้องทำ e-Formula

Back to top
4. กรณีใช้สิทธิ 19 ทวิ ที่มี Vender มากกว่า 2 จะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอคืนฯ อย่างไรบ้าง

ผู้ส่งออกทำตารางโอนสิทธิ์ ทำโอนให้ Vender ทุกราย

Back to top
5. ถ้ายังไม่มีเลขตารางโอนสิทธิ์ จะส่งข้อมูลระบบ e-Export ได้หรือไม่

ในขณะนี้ผ่อนผันให้ส่งได้ และต้องมาทำตารางโอนสิทธิ์ ในภายหลัง

Back to top
6. จากรายละเอียดการโอนสิทธิ์จากใบแนบ เมื่อเปลี่ยนเป็นตารางโอนสิทธิ์แล้ว การส่งออกแต่ละครั้งสูตรจะตรงกับตัว Products ที่ขอไว้หรือไม่

เหมือนเดิม

Back to top
7. การคืนอากร 19 ทวิ ใบแนบขาเข้า – ขาออก ชุดเก่าที่ยังไม่หมดอายุสามารถตัด 19 ทวิ คืนอากรแบบเก่าได้หรือไม่ และต้อง เปลี่ยนเลขใหม่หรือไม่

ใช้ใบแนบขาเข้า-ขาออก ชุดเก่า และยื่นชุดแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ

Back to top
8. ใบขนฯ 19 ทวิ ใช้วัตถุดิบ BOI ร่วมผลิต ต้องทำตารางโอนสิทธิ์หรือไม่และหากไม่ทำจะทราบได้อย่างไรว่าต้องตัดบัญชีเท่า ไหร่

ถ้าผู้ส่งออกเป็น 19 ทวิ จะต้องทำตารางโอนสิทธิ์ เพื่อโอนให้ BOI

Back to top
9. คำว่า “รายงานคอมพิวเตอร์” หมายถึงอะไร ของด้าน 19 ทวิ

รายงานแสดงรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ที่ใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ

Back to top
10. คำว่า “ใบขนคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ” ต้องพิมพ์ใส่ A4 หรือมีแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม กศก.111 ดูได้ใน Internet กรมศุลกากร หัวข้อสิทธิประโยชน์

Back to top
11. หากมีการเปลี่ยนผู้มอบอำนาจภายหลังต้องทำอย่างไรบ้าง

ยื่นใหม่

Back to top
12. แบบแสดงรายการในการขอคืนอากร เดิม 10 ใบขนฯ แต่ปัจจุบัน 10 รายการ ขอเพิ่มจะทำอย่างไรบ้าง เพราะ 1 ใบขนฯ มี มากกว่า 10 รายการ

การขอชดเชยอากร ถ้า 1ใบขนฯมีมากกว่า 10 รายการ ก็สามารถขอได้ทุกรายการในใบขนฯ นั้นๆ

Back to top
13. ตามรางโอนสิทธิ์หากไม่ได้โอนให้ใครต้องยื่นหรือไม่ และเลขโอนสิทธิ์ 1 เลข ต่อ 1 รายการในใบขนฯ ใช่หรือไม่

ไม่ต้องยื่น และ 1 ตารางโอนสิทธิ์ ต่อ 1 รายการ

Back to top
14. การขอชดเชยอากรในระบบ Paperless จะต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในการยื่นชดเชยหรือไม่

เหมือนเดิม ยกเว้นไม่มีใบขนสินค้าขาออกมุมน้ำเงิน

Back to top
15. หากยื่นชดเชยฯ แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อสอบถามฝ่ายชดเชยอากร 02-6677463

Back to top
16. กรณีใบขนฯ ส่งข้อมูลแล้วแต่เลือกสิทธิประโยชน์ผิด (จากชดเชยอากรฯ แต่เลือก BOI) สามารถแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร

ต้องติดต่อที่ส่วนควบคุมทางศุลกากร เพื่อขอเปลี่ยนแปลง

Back to top
17. เลขรหัสผู้ขอเชยอากร ต้องระบุหรือไม่

e-Export ไม่ต้องระบุ

Back to top
18. กรณีใบขนหลายรายการ เช่น รายการที่ 1 ใช้สิทธิ์ขอชดเชยอากร รายการที่ 2 ใช้สิทธิ์ BOI ทำได้หรือไม่

ได้

Back to top
19. การตัดบัญชี BOI ขาออก หากไม่มีใบขนฯ ตัวจริงหรือ B/L แล้ว จะสามารถทำการตัดบัญชีได้อย่างไรบ้าง และสามารถใช้ สำเนาเอกสารได้หรือไม่

ให้พิมพ์ใบขนฯขาออกที่รับบรรทุกแล้ว ( Status04 ) ไปยื่นต่อ BOI

Back to top
20. กรณีส่งออกจาก EPZ ยังคงต้องยื่นเอกสารประกอบหรือใบอนุญาต กนอ. หรือไม่

ใบอนุญาตจาก กนอ. หรือ ใบอนุญาตอื่นๆ จะต้องนำไปยื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้สำนักงานศุลกากรปลายทางที่ เป็น ท่า/ที่ที่ส่งออก ภายใน 15 วัน นับจากวันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า โดยต้องระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไว้ในใบอนุญาตนั้นๆ ด้วย

Back to top
21. กรณีส่งออกจาก EPZ สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าและบัญชีรายละเอียด ต้องยื่นที่ไหน อย่างไร

ในระบบไร้เอกสารไม่ต้องยื่นสำเนาใบขนสินค้า บัญชีราคาสินค้า(Invoice) บัญชีหีบห่อสินค้า(Packing List) หรือ เอกสารทางการค้าอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเก็บใบขนสินค้าขาออก เพื่อเป็นหลักฐานใดๆ สามารถพิมพ์ใบขนสินค้า ที่ศุลกากรรับรองการส่งออก (สถานะใบขนฯ 0409) จากเครื่องพิมพ์ของตนเองหรือ จากตัวแทนออกของที่เป็นผู้ส่งข้อมูล

Back to top
22. ผู้ประกอบการที่อยู่ใน EPZ ใครจะเป็นคนให้ Factory No.

ปัจจุบันเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากรเท่านั้น ที่จะต้องบันทึกเลข Factory No. ผู้ประกอบการใน EPZ ไม่ต้องบันทึก Factory No. แต่ในอนาคตกรมศุลกากรอาจกำหนดให้ EPZ ดำเนินการเช่นเดียวกับเขตปลอดอากร

Back to top
23. กรณีการส่งของระหว่างเขตอุตสาหกรรมส่งออกกับเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่ง ต้องทำการส่ง Paperless หรือ ไม่

กรมศุลกากรยังอนุญาตให้ใช้ใบขนโอนย้ายระหว่างเขตฯ ได้ แต่หากผู้ประกอบการประสงค์จะส่ง Paperless ก็ สามารถดำเนินการได้ตามประกาศกรมฯ ที่ 116/254

Back to top