Mon-Fri : 7.00-20.30 / Sat-Sun, Holiday : 8.30-17.00
Call us now +662 350 3200

 

About Us

ความเป็นมาของเรา

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบริหารของ บริษัท เทรดสยาม จำกัด เพื่อรองรับภาระกิจและสัญญาต่างๆที่ บริษัท เทรดสยาม จำกัด ได้ดำเนินการไว้ แต่ภาระกิจและสัญญาดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดวันสิ้นสุด แต่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทรดสยาม จำกัด ได้มีมติให้ยุติกิจการ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เพราะ บริษัท เทรดสยาม จำกัด ไม่สามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบ EDI ในฐานะ National Gateway ตามมติของคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติให้ก่อตั้ง บริษัท เทรดสยาม จำกัด เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2538 ดังนั้นคณะบริหารเห็นควรที่จะต้องแสดงวามรับผิดชอบในการดำเนินการต่อภาระกิจและสัญญาทั้งหลายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และจะไม่ทำให้คู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มีความเดือดร้อน และความเสียหายใดต่อการดำเนินการ และสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ

ความเชี่ยวชาญของเรา

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ อย่างดีที่สุด อาทิ

  • เป็นผู้ประกอบการในฐานะ NSW Service Provider ในการให้บริการเป็น Switching Gateway ของระบบ National Single Window
  • พัฒนาระบบชำระเงินทาง Electronic (Dynamic QR Code และ Direct Debit)
  • สนับสนุนและส่งเสริมระบบเครือข่าย Logistics ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  • สนับสนุนบริษัทเอกชนในการพัฒนา Software และระบบเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

นโยบายสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Policies for information security)

“บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความถูกต้อง ความพร้อมใช้ และความลับ ในการใช้งานของระบบสารสนเทศ”

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO

ISO 9001:2015

ทีมงาน เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล

เราเชื่อว่าคุณภาพของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พาทเนอร์ของเราได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทีมงานของเราพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของคุณอย่างเต็มที่

คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล

- Managing Director - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #101 E Mail : kovit@tradesiam.com

คุณจักรเพชร วงศาโรจน์

- Dep. Managing Director - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #205 E Mail : jakphet@tradesiam.com

คุณณัฐนันท์ ธัญญรัตตกุล

- Executive Secretary - E Mail : nuttanun@tradesiam.com

คุณอภิศักดิ์ นวลศรี

- Operations Manager - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #301 E Mail : apisak@tradesiam.com หรือ operations@tradesiam.com

คุณปทุม ถาวรวงษ์

- Finance & Admin Manager - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #112 E Mail : partoom@tradesiam.com

คุณผุสดี อินลวง

- Accounting & Personnel Manager - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #113 E Mail : phutsadee@tradesiam.com

คุณจุฬาทิพย์ แสนบัลลังก์เพชร

- Marketing - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #206 E Mail : juratip@tradesiam.com

คุณวนิดา สุขวงษ์จันทร์

- Customer Service Dep. Manager - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #201 E Mail : wanida@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

คุณวทัญญู ใบสะอาด

- Customer Service & IT Support - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #204 E Mail : wathanyu@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

คุณณัฐติยา สุทธิมวล

- Customer Service - เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #202 E Mail : nattiya@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com