Latest News

ข่าวสารจากทางบริษัท

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องระบบ Business Continuity Management (BCM) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

  การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสาร
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทราบว่า กรมเจ้าท่า (MD) จะทำการปิดระบบ Single Window@Marine Department ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

  - วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 - 16.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 9 ชั่วโมง) ปิดระบบและย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  - วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 - 17.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง) ปิดระบบและย้ายอุปกรณ์เครือข่าย (Network)

  โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสาร
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า แจ้งปิดปรับปรุงระบบของ ASW Malaysia ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น. โดยส่งผลให้ไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) และข้อมูลเอกสาร ACDD ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ นั้น

  ขณะนี้ ASW Malaysia ได้ทำการเปิดระบบ ในส่วนของงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า กรมประมง (DOF) จะทำการปิดระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) บนระบบงานจริง (Production) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้าประมง ผ่านระบบ National Single Window ซึ่งส่งผลให้ระบบไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบของกรมศุลกากรได้ รวมถึงกรณีใบอนุญาตใบรับรองเร่งด่วนที่ดำเนินการออกในรูปแบบกระดาษ (Manual) ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำเข้า - ส่งออก สินค้าประมงในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สามารถใช้รหัสยกเว้น EXEMPT100 โดยให้ระบุ Issue Date ตามวันที่ออกใบอนุญาต ในการจัดทำใบขนสินค้า

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสาร
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า VAN ITMX ขอแจ้งยกเลิกการปิดระบบ NSW Bank Gateway & ITMX e-GP Bank Gateway ในส่วนของวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.30 - 22.50 น. เนื่องจากการทดสอบ Fail Over ไปที่ DR Site เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พบปัญหาเกี่ยวกับระบบ Database จึงจำเป็นต้อง Fallback กลับมาทำงานที่ระบบ Production

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า VAN ITMX จะทำการปิดระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการทดสอบ Business Continuity Planning (BCP) ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.30 - 22.50 น. (รวมเป็นระยะเวลา 20 นาที) นั้น

  ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดระบบงานจริง (Production) ในส่วนของวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ วันที่ 18/11/2565 เวลา 00.20 น.

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า VAN ITMX จะทำการปิดระบบ NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เป็นการชั่วคราว เพื่อย้ายวงจรเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW Bank Gateway จากการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันที่ดูแลโดยกรมศุลกากร ไปเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ของระบบ NSW ภายใต้การดูแลของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 - 19.20 น. (รวมเป็นระยะเวลา 20 นาที) โดยมีผลกระทบทำให้บริการ NSW Bank Gateway ไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว นั้น

  ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดระบบ NSW Bank Gateway บนระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 27/10/2565 เวลา 19.31 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 - 06.50 น. (รวมเป็นระยะเวลา 50 นาที)

  การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ขอเชิญผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้นำเข้าที่ใช้สิทธิ์ทางภาษีอากรด้านถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบและติดตามข้อมูล ATIGA e-Form D เพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้า” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. [Online] สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PQASQnYheo7AJWDR8 โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

  หมายเหตุ: ลิงค์และเอกสารการอบรมจะจัดส่งให้ทางอีเมล์ของผู้ได้รับการคัดเลือกในภายหลัง


  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ระบบกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ ไม่สามารถรับข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ได้ ในกรณีเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยสามารถขอใช้ข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบกระดาษ (Form D) แทน สำหรับการผ่านพิธีการกับศุลกากรฟิลิปปินส์ นั้น

  ขณะนี้ระบบกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ สามารถรับข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) ได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) แจ้งปิดระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ในส่วนของระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. เนื่องจากมีแผนพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลทำให้ระบบงานต่างๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว นั้น

  ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ได้ทำการเปิดระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ในส่วนของระบบจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 18/09/2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)