เพื่อทราบ - บริษัท เทรดสยาม จํากัด เป็นองค์กรผู้ดำเนินงาน GATEWAY แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการเทรดหุ้นทุกชนิด"

LATEST NEWS TRADESIAM & CUSTOMS


TRADESIAM VIDEO PRESENT

Our Partner

Portfolio Tradesiam

TRADESIAM Team


คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล

คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล

Board Member & Acting Managing Director

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #101

E Mail : kovit@tradesiam.com

คุณจักรเพชร วงศาโรจน์

คุณจักรเพชร วงศาโรจน์

Deputy Managing Director

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #205

เบอร์มือถือ : 081-854-9414

E Mail : jakphet@tradesiam.com

คุณอภิศักดิ์ นวลศรี

คุณอภิศักดิ์ นวลศรี

Operations Manager

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #301

เบอร์มือถือ : 095-371-8999

E Mail : apisak@tradesiam.com หรือ operations@tradesiam.com

คุณปทุม ถาวรวงษ์

คุณปทุม ถาวรวงษ์

Dep.Finance & Administration Manager

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #112

เบอร์มือถือ : 089-019-8810

E Mail : partoom@tradesiam.com

คุณผุสดี อินลวง

คุณผุสดี อินลวง

Dep.Accounting & Personnel Manager

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #113

เบอร์มือถือ : 081-989-9098

E Mail : phutsadee@tradesiam.com

คุณภูมิธนารัตน์ สมีน

คุณภูมิธนารัตน์ สมีน

Computer System Executive

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #302

เบอร์มือถือ : 081-813-9414

E Mail : phumthanarat@tradesiam.com

หรือ operations@tradesiam.com

คุณชนก ไกรศร

คุณชนก ไกรศร

Database Engineer

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #112

เบอร์มือถือ : 086-988-8178

E Mail : chanok@tradesiam.com หรือ operations@tradesiam.com

คุณจุฬาทิพย์ จ่าราช

คุณจุฬาทิพย์ จ่าราช

Marketing Officer

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #206

เบอร์มือถือ : 081-817-9414

E Mail : juratip@tradesiam.com

คุณวนิดา สุขวงษ์จันทร์

คุณวนิดา สุขวงษ์จันทร์

Customer Service Supervisor

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #201

เบอร์มือถือ : 089-925-5715

E Mail : wanida@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

คุณวทัญญู ใบสะอาด

คุณวทัญญู ใบสะอาด

Customer Service

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #204

เบอร์มือถือ : 089-895-9414

E Mail : wathanyu@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

คุณภาณุพงศ์ ตรีทศ

คุณภาณุพงศ์ ตรีทศ

Customer Service

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #203

เบอร์มือถือ : 084-930-9390

E Mail : panupong@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

คุณณัฐติยา สุทธิมวล

คุณณัฐติยา สุทธิมวล

Customer Service

เบอร์ต่อ : 02-350-3200 #202

เบอร์มือถือ : 095-371-3888

E Mail : nattiya@tradesiam.com หรือ support@tradesiam.com

ABOUT TRADESIAM

ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ระหว่าง บริษัท เทรดสยาม จำกัด โดย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และบริษัท ยีอีสยาม อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด โดย มร.โอเว่น ชาน ร่วมจัดตั้งศูนย์อีดีไอแห่งชาติ

โดยกำหนดเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนภาครัฐ 49% ภาคเอกชน 51% และไม่ให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งถือหุ้นเกิน 25% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเพื่อให้ภาครัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและกำกับการดำเนินงานป้องกันการนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการที่เป็นความลับไปเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทรดสยามประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจที่มีผลกาไรและสามารถยกระดับการบริการให้กับกลุ่มของ ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกสินค้า ผ่านกรมศุลกากรด้วยระบบ EDI และ ระบบ e-Customs Paperless มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 สิงหาคม 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชำระจริง 25% เป็นเงิน 50 ล้านบาท ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่มีสำนักงานที่ตั้ง จึงได้มีการใช้สถานที่ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการจัดประชุมและดำเนินงาน ต่อมาในเดือน ก.พ. 2541 ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากรและกรมธนารักษ์ ให้มาตั้งสำนักงานที่กรมศุลกากรจนถึงปัจจุบัน

สัดส่วนผู้ถือหุ้นของภาครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย

  • ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 49%
  • ผู้ถือหุ้นภาคเอกชน 51%ABOUT TRADESIAM

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทรดสยาม จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 เพื่อทำหน้าที่เป็น "National Gateway" (ตามหนังสือเลขที่ นร/0215/11018) เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Intercharge) ในวงการการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ


ABOUT TRADESIAM


แผนผังการเชื่อมต่อโครงข่าย SINGLE WINDOW ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน


ABOUT TRADESIAM

โครงสร้างการบริหารสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายนามกรรมการ บริษัทเทรดสยาม จำกัด


ภาครัฐ 49%

ภาคเอกชน 51%

1. คุณชัยยุทธ คำคุณ
- ประธานกรรมการบริษัท -
(รองอธิบดีกรมศุลกากร
(กระทรวงการคลัง))
6. คุณสหัส ตรีทิพยบุตร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท -
(อดีตรองประธานกรรมการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
7. คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์
- กรรมการ -
(ประธานกรรมการ บจก.Eximnet -
สมาคม TAFA)
2. คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
- กรรมการ -
(ปลัดกระทรวงพาณิชย์)
8.คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ -
(กรรมการ บจก.Eximnet -
สมาคม TAFA)
3. คุณทวีศักดิ์ กออนันตกูล
- กรรมการ -
(ที่ปรึกษาอาวุโส สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
9. คุณวรรณา นพอาภรณ์
- กรรมการ -
(กรรมการผู้จัดการ บจก.National ITMX -
สมาคมธนาคารไทย)
4. คุณภาณุทัต ธรรมบุศย์
- กรรมการ -
(ผอ.ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
10. คุณพงศ์เทพ ตั้งพินิจจิต
- กรรมการ -
(กรรมการ บจก.ทิฟฟ่า -
สมาคม TIFFA)
5. คุณชุตินธร ศรีสิทธิกรรม
- กรรมการ -
(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))
11. คุณสุวิทย์ รัตนจินดา
- กรรมการ -
(กรรมการ บจก.ทิฟฟ่า -
สมาคม TIFFA)

CONTACT TRADESIAM


สถานที่ตั้ง

อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07:00 - 20:30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.

E-Mail

support@tradesiam.com

เบอร์ติดต่อ

เบอร์ติดต่อในเวลาทำการ : 02-350-3200-4

เบอร์ Fax : 02-350-3209

ฝ่ายการเงิน ต่อ 112

ฝ่ายบัญชีและบุคคล ต่อ 113

ฝ่ายบริการลูกค้า ต่อ 201 - 204

ฝ่ายขาย ต่อ 205 - 206

ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 301 - 303


เบอร์ติดต่อนอกเวลาทำการ

ฝ่ายบริการลูกค้า 089-925-5715, 089-895-9414, 084-930-9390 และ 083-078-0729