Mon-Fri : 7.00-20.30 / Sat-Sun, Holiday : 8.30-17.00
Call us now +662 350 3200

 

Our Services

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ อย่างดีที่สุด

ให้บริการ Paperless ในระบบ National Single Window (NSW)

ให้บริการระบบ Paperless กับลูกค้ากลุ่ม VAN/VAS โดยลูกค้าจะส่งข้อมูล XML ใบขนเข้ามาที่ระบบของเรา และเราจะแปลงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดและส่งเข้าไปยังภาครัฐต่าง ๆ ที่รับข้อมูลนั้น ๆ โดยที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยของเอกสารในระบบดิจิตอลลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับส่งข้อมูลนี้ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 15001-15003

ระบบ Messaging Gateway (Electronics Data Interchange)

ระบบ Messaging Gateway เป็นระบบการรับส่งเอกสารผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ให้บริการเชื่อมต่อทั้งแบบ B2B และ B2G เช่นการรับข้อมูลแบบ Email การรับข้อมูลแบบ File transfer การรับข้อมูลแบบ Web Service โดยที่ CORE Engine สามารถรับเอกสารแล้วแปลงออกไปเป็นการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี ebXML ซึ่งมีระบบการติดตามและการตรวจสอบเอกสารผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบนี้ยังสามารถรองรับการทำ Resend Message ได้อีกด้วย

ระบบ E-Document System For Business

เป็นระบบที่รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้กระดาษมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ โดยระบบนี้รองรับตั้งแต่การทำงานในระบบ e-Saraban ระบบ Data management ระบบ Data tracking การลงลายมือชื่อดิจิตอลและการออกเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Check : e-Check) ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เปลี่ยนแปลงระบบจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถลดต้นทุนต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นแบบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ได้อย่างง่ายดาย